Bestuursadviseur Pensioen- en Communicatiebeleid bij bpfBOUW


BpfBOUW staat voor Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid. Het fonds is opgericht door organisaties van werkgevers en werknemers uit de bouw. Het bestuursbureau ondersteunt het bestuur en andere (toezichthoudende) gremia in haar taken op het gebied van voorbereiding en uitvoering van (bestuurs)besluiten.

Je opereert als bestuursadviseur Pensioen- en Communicatiebeleid, tezamen met twee collega’s, op drie terreinen binnen het domein Rechtenbeheer van het bestuursbureau van bpfBOUW, te weten Pensioenen, Communicatie en Stakeholdermanagement. Jullie zijn met elkaar verantwoordelijk voor het totaal aan activiteiten op deze terreinen.

Het profiel:

  • Je bent verantwoordelijk voor de bestuurlijke beleidsdocumenten op het gebied van pensioen- en communicatiebeleid die onder de PRC vallen, zowel ten aanzien van de voorbereiding, de kwaliteit als de tijdigheid.
  • Je analyseert en beoordeelt adviesnotities en rapportages voordat ze naar de PRC gaan.
  • Je vervult een kritische spilfunctie tussen de uitvoeringsorganisatie en de PRC, onder meer door de vertaling van (bestuurs)besluiten op het gebied van pensioenuitvoering en communicatie.
  • Je bewaakt de consistentie met de strategie van het fonds (statuten en reglementen).
  • Je vervult de voorzittersrol als redactielid van Bouwpensioen Magazine.
  • Je onderhoudt een netwerk en bent betrokken bij de organisatie en invulling van bijeenkomsten voor consulenten van bpfBOUW.

  • Klik hier voor het functieprofiel